Programátor internetu

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy programování internetu. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifikaci 18-003-M v příslušném jazyce.

Cílem tohoto kurzu je získání teoretických a praktických vědomostí a dovedností z oblasti algoritmizace a programování. Dále tvorba analýz a procesů daných úloh pro tvorbu programu. Naučí se umět tvořit a odladit vytvořený program včetně uživatelského rozhraní a naučí se jej otestovat.

Účastníci se dále naučí orientovat v relačních databázích, a naučí se základní SQL příkazy a jejich využití pro programování. A nakonec se účastníci naučí programovat skripty a dávky v daném programovacím jazyku.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu  

(vyplývají se závazného kvalifikačního standardu):

 • Analýza a algoritmizace praktických úloh
 • HTML – jazyk popisu obsahu a struktury webové stránky
 • Význam hlavičky, tělo a jeho tagy, rozdělení, účel, identifikace
 • Odstavce, obrázky, odkazy, seznamy, tabulky, formuláře, multimedia
 • CSS – jazyk definující formát a jeho úloha ve spolupráci s CSS
 • Druhy vlastností, techniky použití
 • Layout stránky pomocí CSS
 • JavaScript jako klientský programovací skriptovací jazyk pro dynamizaci webu
 • Filozofie a syntaxe programovacích jazyků
 • Analýza, algoritmizace, struktury a objekty
 • Strukturované objektové programování
 • Proměnné, funkce, metody a řízení běhu
 • Vazba na HTML elementy, komunikace
 • Ovládání CSS vlastností
 • Rozšířené možnosti AJAX a JQuery
 • PHP jako serverový programovací jazyk
 • Úloha serverového programování vs strana klienta
 • Proměnné, funkce a řízení běhu
 • Principy vstupu a výstupu dat
 • Komunikace s HTML formuláři
 • Objektový přístup v PHP
 • Dotazovací jazyk SQL v dialektu MySQL (MariaDB) i v obecné rovině
 • Druhy a způsoby použití dotazů
 • Vazby PHP na databázi
 • Analýza a modely databáze
 • Komplexní aplikace využívající všech zmiňovaných technologií
 • Kvalifikační zkouška bude zkoušena na programovacích jazycích pro programování internetu

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 18-003-M.

Rozsah výuky a organizace výuky:   

 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
 • Praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.
 • Celková délka kurzu je 20 školicích dnů / 4 týdny.
 • Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Martin Štěpánek, Ing. Michal Bureš, CSc., Ing. Vladimír Kapic, Jan Andrš, Ing. Marek Laurenčík, MBA. Ing. Oldřich Bartůněk, Petr Cvrkal a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.