ELEKTRIKÁŘ – Pracovník pro práci na el.zařízeních

Standardní délka kurzu je 88 vyučovacích hodin. Kurzy budou vypisovány jako čtyřtýdenní, vždy dva výukové dny týdně. Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem a příslušnou IT technologíí, praxe potom v praktických dílnách na připravených modelech lektorů. Školení probíhají obvykle od 8:00 do 16:00. Každý posluchač obdrží zdarma literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm.

Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, kteří nemají elektrotechnické vzdělání, ale aktivně znají práci nebo mají zkušenosti s prací na elektrických zařízeních, a potřebují si tak rychle a efektivně dodělat kvalifikaci pro získání oprávnění na samostatnou práci v elektrotechnice (elektrikář).

Je tvořen souborem pěti dílčích kvalifikačních zkoušek (tzv. plná kvalifikace v oboru elektrikář), doplněnými jednodenními shrnujícími / opakovacími kurzy ke každému tématu kvalifikace. Získáním těchto pěti kvalifikací obdrží účastník tzv. plnou kvalifikaci pro práci v elektrotechnice která opravňuje ke zkoušce z odborné způsobilosti v elektrotechnice, která je jeho součástí.

Poslední den je potom tvořen opakovacím souhrnným kurzem a následnou zkouškou odborné způsobilosti k výkonu činností na elektrických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.

Kurz je vyučován ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurzy příslušných elektrikářských kvalifikací.

Rámcová témata kurzu:  

Obecná a společná témata:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice
 • Používání technické dokumentace a norem
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel
 • Provádění elektrických instalací, jejich montáže a zapojování
 • Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • Bezpečnost při obsluze, ochrana před úrazem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Detailní témata dle platných kvalifikačních standardů:

 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér hromosvodů
 • Montér elektrických sítí
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Zkouška z odborné způsobilosti v elektrotechnice

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (kvasek.cz), spolu s praxí na externí technice
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 2 dny v týdnu.
 • Celková délka kurzu je 11 školicích dnů / 4 týdny.
 • Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.